fbpx

 

 

 

 

 

 

Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja

ISO 22301:2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO/IEC 22301

Predmet i područje primene

ISO 22301:2019 standard za menadžment kontinuitetom poslovanja specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, primenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata koji remete, smanjenja verovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave.

Zahtevi specificirani u ISO 22301:2019 su generički i predviđeno je da budu primenljivi na sve organizacije ili njihove delove, bez obzira na tip, veličinu ili prirodu organizacije. Stepen primene ovih zahteva zavisi od okruženja u kojem organizacija funkcioniše, kao i od složenosti organizacije.

Nije namera da se ovim međunarodnim standardom nametne jednoobraznost strukture sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS), već da organizacija projektuje BCMS primeren svojim potrebama, kao i da ispunjava zahteve svojih zainteresovanih strana. Ove potrebe su uobličene zahtevima zakona i propisa, organizacionim i industrijskim zahtevima, proizvodima i uslugama, primenjenim procesima, veličinom i strukturom organizacije, kao i zahtevima njenih zainteresovanih strana.

ISO 22301:2019 je primenjiv u organizacijama svih tipova i veličina, koje žele da:

a) uspostave, primene, održavaju i poboljšavaju BCMS,

b) obezbede usaglašenost sa izjavom o politici kontinuiteta poslovanja,

c) pokažu usaglašenost prema ostalima,

d) zatraže sertifikaciju/registraciju svog BCMS od strane akreditovanog sertifikacionog tela, ili

e) same utvrde usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom

ISO 22301:2019 može se koristiti da se oceni sposobnost organizacije da ispuni sopstvene potrebe i obaveze u vezi sa kontinuitetom.

Usluge Global Standards Consortium

Naše usluge se odnose na:

Implementacija

Više o

Obuka

Više o

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.