fbpx

 

 

 

 

 

 

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 45001:2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 45001

Predmet i područje primene

ISO 45001:2018 specificira zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) i daje uputstvo za njegovo korišćenje, kako bi se organizacijama omogućilo da obezbeđuju bezbedna i zdrava radna mesta, sprečavanjem povreda u vezi sa radom i narušavanja zdravlja, kao i da proaktivno poboljšavaju svoje OH&S performanse.

ISO 45001:2018 je primenljiv na svaku organizaciju koja želi da uspostavi, primenjuje i održava OH&S sistem menadžmenta da bi poboljšavala bezbednost i zdravlje na radu, eliminisala opasnosti i svodila na najmanju meru OH&S rizike (uključujući nedostatke u sistemu), koristila prednosti OH&S prilika i da bi se bavila neusaglašenostima OH&S sistema menadžmenta, koje su povezane sa njenim aktivnostima.

ISO 45001:2018 pomaže organizaciji da ostvaruje predviđene ishode svog OH&S sistema menadžmenta. Konzistentno sa OH&S politikom organizacije, predviđeni ishodi OH&S sistema menadžmenta obuhvataju:

a) stalno poboljšavanje OH&S performansi;
b) ispunjavanje zakonskih zahteva i drugih zahteva;
c) ostvarivanje OH&S ciljeva.

ISO 45001:2018 je primenljiv u svakoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu, vrstu i aktivnosti. Primenljiv je na OH&S rizike kojima organizacija upravlja, uzimajući u obzir faktore kao što su kontekst u kome organizacija radi i potrebe i očekivanja njenih radnika i drugih zainteresovanih strana.

ISO 45001:2018 ne iskazuje specifične kriterijume za OH&S performanse, niti se propisuje projektovanje OH&S sistema menadžmenta

ISO 45001:2018 omogućava organizaciji da kroz OH&S sistem menadžmenta, integriše i druge aspekte zdravlja i bezbednosti, kao što su dobro fizičko i mentalno zdravlje/dobrobit radnika.

ISO 45001:2018 se ne bavi pitanjima kao što su bezbednost proizvoda, oštećenje imovine ili uticaji na životnu sredinu, nego samo rizicima koje oni nose za radnike i druge relevantne zainteresovane strane.

ISO 45001:2018 može da se koristi u celosti ili delimično u cilju sistematičnog poboljšavanja menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Međutim, tvrdnje o usaglašenosti sa ovim dokumentom nisu prihvatljive ukoliko svi njegovi zahtevi nisu uključeni u OH&S sistem menadžmenta organizacije i ispunjeni bez izuzetaka.

Usluge Global Standards Consortium

Naše usluge se odnose na:

Implementacija

Više o

Obuka

Više o

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.