fbpx

 

 

 

 

 

 

Finansijsko upravljanje i kontrola
FUK

 

 

FUK odnosno finansijsko upravljanje i kontrola (interna kontrola) obuhvataju celokupni sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujuću i organizacionu strukturu, metode i procedure, i to ne samo finansijskih sistema, već i operativnih i strateških sistema organizacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUK

FUK odnosno finansijsko upravljanje i kontrola (interna kontrola) obuhvataju celokupni sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujuću i organizacionu strukturu, metode i procedure, i to ne samo finansijskih sistema, već i operativnih i strateških sistema organizacije.

Kome je FUK namenjen?

•             javnim i javno komunalnim preduzećima;

•             lokalnim samoupravama;

•             ostalim javnim institucijama;

koji su zaduženi za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011), 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017) je definisano da interna finansijska kontrola u javnom sektoru obuhvata:

1) finansijsko upravljanje i kontrolu kod korisnika javnih sredstava;

2) internu reviziju kod korisnika javnih sredstava;

3) harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije koju obavlja Ministarstvo finansija - Centralna jedinica za harmonizaciju.

1. Finansijsko upravljanje i kontrola

Korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu, koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbedi razumno uveravanje da će svoje ciljeve ostvariti kroz:

1) poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;

2) realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja;

3) ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava;

4) zaštitu sredstava i podataka (informacija).

Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sledeće elemente:

1) kontrolno okruženje;

2) upravljanje rizicima;

3) kontrolne aktivnosti;

4) informisanje i komunikacije;

5) praćenje i procenu sistema.

Finansijsko upravljanje i kontrola organizuje se kao sistem procedura i odgovornosti svih lica u organizaciji. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Rukovodilac korisnika javnih sredstava može preneti nadležnost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lice koje on ovlasti.

Rukovodilac korisnika javnih sredstava do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole je sveobuhvatni sistem internih kontrola kojim se, upravljajući rizicima, obezbeđuje razumno uverenje da će se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, efikasno i efektivno, štiteći sredstva od gubitka, zloupotrebe i štete. Finansijski učinci poslovanja se usmeravaju i kontrolišu tako da pomažu realizaciju ciljeva.

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole pomaže rukovodstvu u javnom sektoru da osigura:

• korišćenje budžetskih sredstava u svrhu za koju su namenjena, u skladu sa zakonima i propisima;

• ekonomično i efikasno upravljanje procesima i budžetskim sredstvima;

• brže i lakše prilagodjavanje na promenu okolnosti bez nužno potrebnih dodatnih budžetskih sredstava.

2. Interna revizija

Korisnici javnih sredstava obavezni su da usposte internu reviziju.Za uspostavljanje i obezbeđenje uslova za adekvatno funkcionisanje interne revizije odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava

Interna revizija je organizaciono nezavisna od delatnosti koju revidira, nije deo ni jednog poslovnog procesa, odnosno organizacionog dela organizacije, a u svom radu je neposredno odgovorna rukovodiocu korisnika javnih sredstava. Funkcionalna nezavisnost interne revizije se obezbeđuje samostalnim odlučivanjem o području revizije na osnovu procene rizika, načinu obavljanja revizije i izveštavanju o obavljenoj reviziji.

Interna revizija na osnovu objektivnog pregleda dokaza obezbeđuje uveravanje o adekvatnosti i funkcionisanju postojećih procesa upravljanja rizikom, kontrole i upravljanja organizacijom da li ovi procesi funkcionišu na predviđen način i omogućuju ostvarenje ciljeva organizacije.

Interna revizija pruža savetodavne usluge koje se sastoje od saveta, smernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja datom organizacijom, upravljanja rizicima i kontrole.

Internu reviziju obavljaju interni revizori. Interni revizori u vršenju funkcije, primenjuju međunarodne standarde interne revizije, etički kodeks interne revizije i principe objektivnosti, kompetentnosti i integriteta. Interni revizori su obavezni da čuvaju tajnost službenih i poslovnih podataka.

Rukovodilac interne revizije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o funkcionisanju sistema interne revizije.

Interna revizija je nezavisna aktivnost koja procenjuje sisteme internih kontrola, daje nezavisno i objektivno stručno mišljenje i savete za unapređenje poslovanja, pomaže korisniku u ostvarenju ciljeva primenjujući sistemski i disciplinovani pristup u oceni delotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja organizacijom. Interna revizija ne kritikuje način poslovanja, ona procenjuje postojeće sisteme, ocenjuje uspešnost poslovanja i daje preporuke i savete za poboljšanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Internu reviziju treba shvatiti kao pomoć ili alat upravljačke strukture - njena uloga se često označava kao "produžena ruka rukovodstva" ili "oči i uši rukovodstva" jer preko nje dobijaju informacije o funkcionisanju sistema za koji su odgovorni.

Stručnjaci GSC/a imaju vrhunsko predznanje i dugogodišnje iskustvo u uspostavljanju (izradi) i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrola kod korisnika javnih sredstava I u procesu uvođenja interne revizije u skladu sa standardima Međunarodnog okvira profesionalne prakse I propisima koji uređuju internu reviziju u Republici Srbiji.

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.