fbpx

 

 

 

 

 

 

GDPR

 

 

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR

Višedecenijski napori Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije da uspostave novi pravni okvir koji reguliše problem obrade podataka o ličnosti građana Evropske Unije i slobodnog kretanja takvih podataka doveli su do kreiranja Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – skraćeno GDPR).*

GDPR zahteva od svake organizacije koja na bilo koji način obrađuje podatke građana Evropske unije (ali i svih lica koja nisu državljani Evropske unije, već samo stanuju u njenim okvirima) da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti.

Bilo da ste tek novi na polju GDPR-a ili se pitanjima relevantnim za GDPR bavite još od njegovog objavljivanja, bilo da se vaša organizacija priprema da pristupi implementaciji rešenja usaglašenih za zahtevima GDPR-a ili ste to već učinili – naši konsultanti i mreža naših partnera i partnerskih organizacija će vam pomoći da adekvatno odgovorite na izazove kojima su pred vama.

* Višejezična verzija Opšte uredbe o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ  je dostupna na ovom linku.

Naše konsultantske usluge vezi GDPR-a obuhvataju: 

1. Gap analizu usklađenost vašeg načina poslovanja sa primenljivim zahtevima GDPR-a i izradu sveobuhvatnog izveštaja o usklađenosti u skladu sa nalazima gap analize

2. Implementaciju primenljivih zahteva GDPR-a u vaše poslovanje putem uspostavljanje i implementacije odgovarajućih procesa i izrade neophodnih dokumentovanih informacija. 

3. Izradu neophodne dokumentacije dokumenata u formi standarda i preporuka prema regulativi GDPR-a
 
4. Programe unapređenja postojećih primenjenih rešenja (relevantne gap analize postojećih rešenja i preporuke za opšta unapređenja, pomoć u unapređenju specifičnih procesa, alata, tehnika i drugih rešenja, obuke i prezentacije sa ciljem podizanje svesti o opštim ili pojedinačnim oblastima iz domena relevantnih za GDPR i obuke o primeni pojedinačnih rešenja (o celokupnoj ponudi obuka više u sekciji: obuke), itd.).
 
5. Izrada i implementacija pojedinačnih dokumenata, procesa, alata, tehnika, i drugih rešenja, po zahtevu klijenta. 
 
6. Puna konsultativna podrška u vezi sa pitanjima iz oblasti GDPR-a i njegove primene
 
U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.