fbpx

 

 

 

 

 

 

Obuke

 

 

Pojedinačni modularni treninzi sa personalnom sertifikacijom za implementatore, interne i eksterne auditore 

 

Otvorene i in-house obuke u zavisnosti od vaših potreba   

 

„Znanje je moć!” - Francis Bacon 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR

Višedecenijski napori Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije da uspostave novi pravni okvir koji reguliše problem obrade podataka o ličnosti građana Evropske Unije i slobodnog kretanja takvih podataka doveli su do kreiranja Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – skraćeno GDPR).*

GDPR zahteva od svake organizacije koja na bilo koji način obrađuje podatke građana Evropske unije (ali i svih lica koja nisu državljani Evropske unije, već samo stanuju u njenim okvirima) da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti.

Bilo da ste tek novi na polju GDPR-a ili se pitanjima relevantnim za GDPR bavite još od njegovog objavljivanja, bilo da se vaša organizacija priprema da pristupi implementaciji rešenja usaglašenih za zahtevima GDPR-a ili ste to već učinili – naši konsultanti-predavači će vama i/ili vašim partnerima, u skladu sa nivoom obuke koji najbolje odgovara vašim potrebama, pomoći da se osposobite za izazove kojima su pred vama.

* Višejezična verzija Opšte uredbe o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ  je dostupna na ovom linku.

Nivoi obuke

U zavisnosti od Vaše potrebe, naše obuke su prilagođene različitim nivoima obuka, koji vam omogućuju da postepeno i na najbolji mogući način ostvarite potrebne kompetencije.

Osnove GDPR-a

Nivo obuka –„Osnove GDPR-a“ – omogućava stvaranje postojanog, prilagodljivog i dugotrajnog razumevanja osnovnih zahteva GDPR-a.

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko želite:

 • da steknete znanja o tome šta je GDPR – ali i tome šta GDPR nije – i o tome koje su pravne odredbe o zaštiti podataka o ličnosti u EU koje su prethodile njenom donošenju;
 • da ostvarite razumevanje i praktičnu primenu osnovnih principa GDPR-a, vokabulara, osnovnih koncepata i premisa na kojima se relevantni ISO standardi zasnivaju;
 • da steknete znanja o osnovnim sadržajima GDPR-a, uključujući pitanja: predmeta i području njegove primene, obaveza i nadležnosti službenika za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), relevantnih prava subjekata podataka o ličnosti i načinu ostvarivanja tih prava I obaveza prijave incidenata nadležnim organima i subjektima podataka;
 • da steknete osnovu za dalji razvoj znanja i veština u vezi GDPR-a.

Ko bira ovaj nivo obuke?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju top menadžment, službenici za zaštitu podataka (DPO) i/ili menadžeri srodnih sistema menadžmenta i članovi tima za implementaciju GDPR rešenja, kao i svi drugi zaposleni u organizaciji ili partneri organizacije koja se usaglasila sa ili planira da se usaglasi da zahtevima GDPR-a.

• Top menadžment

 

• Službenici za zaštitu podataka (DPO) i/ili menadžeri srodnih sistema menadžmenta

 

• Članovi tima za implementaciju GDPR rešenja

 

• Svi zaposleni u organizaciji i/ili partneri organizacije koja se usaglasila sa ili planira da se usaglasi da zahtevima GDPR-a

 

Zaposleni u organizaciji koji učestvuju u internim proverama (auditima) usklađenosti

 

• Stručni eksterni konsultanti za usaglašavanje sa GDPR rešenjima

 

Implementator

Nivo obuka – „Implementator GDPR-a (menadžer / specijalista za implementaciju)“ – omogućava sticanje ključnih znanja i veština u vezi praktične primene konkretnih rešenja tokom uspostavljanja, implementacije i održavanja rešenja u skladu sa zahtevima GDPR-a i specifičnim potrebama organizacije.

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko želite:

 • da se uz razumevanje osnova GDPR-a osposobite i za to da aktivno učestvujete u uspostavljanju rešenja prilagođenih određenim organizacijama – uključujući politike, pravilnike, procedure, zapise, odluke i druga rešenja u skladu sa regulativom GDPR-a – bilo putem samostalnog ili timskog rada;
 • da se pripremite za poslove vođe projekta uvođenja rešenja u skladu sa zahtevima GDPR-a i/ili zaposlenog u okviru tima koji ima aktivno učestvuje u uspostavljanju i implementaciji GDPR-a;
 • da steknete kompetencije u vezi identifikacije i analize specifičnih potreba organizacije (uključujući GAP i analize rizika) i ovladate tehničkim i organizacionim merama i njihovim sprovođenjem;
 • da implementirate uspostavljena rešenja i prilagodite ih potrebama odgovarajućeg dela organizacije ili organizacije u celini;
 • da steknete znanja i veštine da Vašu organizaciju i/ili druge organizacije uskladite sa zahtevima GDPR-a i pripremite ih za proveru usaglašenosti.

Ko bira ovaj nivo obuke?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju top menadžment, službenici za zaštitu podataka (DPO) i/ili menadžeri srodnih sistema menadžment, članovi tima za implementaciju GDPR rešenja i zaposleni koji učestvuju u internim proverama (auditima) usklađenosti, kao i svi drugi zaposleni u organizaciji ili partneri organizacije koja se usaglasila sa ili planira da se usaglasi da zahtevima GDPR-a, i stručni eksterni konsultanti za usaglašavanje sa GDPR rešenjima.

• Top menadžment

 

• Službenici za zaštitu podataka (DPO) i/ili menadžeri srodnih sistema menadžmenta

 

• Članovi tima za implementaciju GDPR rešenja

 

• Svi zaposleni u organizaciji i/ili partneri organizacije koja se usaglasila sa ili planira da se usaglasi da zahtevima GDPR-a

 

• Zaposleni u organizaciji koji učestvuju u internim proverama (auditima) usklađenosti

 

• Stručni eksterni konsultanti za usaglašavanje sa GDPR rešenjima

 

DPO (službenik za zaštitu podataka)

Nivo obuka – „DPO - Obuka službenika za zaštitu podataka (DPO) za punu implementaciju i kontrolu postupanja prema GDPR-u“ – uz znanja i veštine u vezi implementacije rešenja, omogućava i sticanje ključnih znanja i veština za uspešno obavljanje uloge službenika za zaštitu podataka (Data Protection Officer).

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko ste (ili očekujete da ćete biti) imenovani za službenika za zaštitu podataka ili ćete vršiti relevantni nadzor i/ili imenadžment.

Ukoliko želite da uz kompetencije potrebne za uspostavljanje i implementaciju rešenja usklađenih sa zahtevima GDPR-a ostvarite kompetencije koje zahteva uloga DPO i spremno dočekate obaveza koje ta uloga nosi.

Ko bira ovaj nivo obuke?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju službenici za zaštitu podataka (DPO) i/ili menadžeri srodnih sistema menadžmenta, svi drugi zaposleni u organizaciji ili partneri organizacije koja se usaglasila sa ili planira da se usaglasi da zahtevima GDPR-a, i stručni eksterni konsultanti za usaglašavanje sa GDPR rešenjima. 

• Top menadžment

 

• Službenici za zaštitu podataka (DPO) i/ili menadžeri srodnih sistema menadžmenta

 

• Članovi tima za implementaciju GDPR rešenja

 

• Svi zaposleni u organizaciji i/ili partneri organizacije koja se usaglasila sa ili planira da se usaglasi da zahtevima GDPR-a

 

• Zaposleni u organizaciji koji učestvuju u internim proverama (auditima) usklađenosti

 

• Stručni eksterni konsultanti za usaglašavanje sa GDPR rešenjima

 

Uslovi u kojima se obuke realizuju

Vi ste jedinstveni. Vaša organizacija je jedinstvena. Imajući to u vidu, obuke možemo održati u uslovima koje ćemo maksimalno prilagoditi vašim potrebama i vašoj pogodnosti, čime se ujedno i maksimiziraju ishodi učenja i treninga u okviru obuka. Izborom jedne ili kombinacijom nekoliko opcija navedenih u nastavku, izvođenje obuka se može realizovati sa karakteristikama i u okruženju koje vam najviše odgovara.

Individualne i grupne obuke

Individualne Obuke Icon D A 001
Individualne obuke

Individualne obuke se odvijaju u uslovima u kojima konsultant-predavača sa kandidatom radi – jedan na jedan.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što konsultant-predavač može da se u potpunosti fokusira na rad sa jednim kandidatom i, u obimu koji program obuke dozvoljava, dodatno pomogne kandidatu u razumevanju specifičnih problema sa kojima se može suočiti u svom radu.

Kandidat sa konsultantom-predavačem može diskutovati o specifičnim problemima sa kojima se kandidat suočavaju u vezi tema koje obuka obrađuje, bez brige o poverljivim informacijama i ličnom ili ugledu organizacije.

Grupne Obuke D A 001
Grupne obuke

Grupne obuke su prilagođene radu u malim grupama.

Prednost ove vrsta obuka u kojima veličina grupe nije ograničavajući faktor (budući da se radi u malim grupama) je u tome što se uz individualni uključuju i grupni rad, pri čemu konsultant-predavač i ostali kandidati, u obimu koji program obuke dozvoljava, razmenjuju svoja iskustva.

Tip obuka

Otvorene Obuke D A 001
Otvorene obuke (Public trainings)

Otvorene obuka su obuke koje se odvijaju u sklopu redovnih obuka GSC-a, koje blagovremeno objavljujemo u skladu sa redovnim i posebnim kalendarom obuka, u učionici na lokaciji koju GSC-u koristi specijalno za potrebe obuke.

Ovim obukama može da prisustvuje svaki kandidat – bilo da je u pitanju pojedinac ili je u pitanju više članova jedne ili više organizacija – na osnovu prethodno obavljene registracije.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što se odvijaju u specijalno prilagođenim za obuku kandidata, koje su izmeštene izvan organizacija prisutnih, čime se smanjuju eventualno ometanje koje se može desiti na radnom mestu kandidata, a što često ograničava efekte učenja. Ujedno, budući da je priroda ovih obuka primarno grupna i da kandidati često dolaze iz raznih organizacija, stvara se mogućnost umrežavanja i rada sa osobama koje imaju iskustvima iz srodnih ili drugih oblasti.

Otvorene obuke se blagovremeno najavljuju u GSC-ovom kalendaru obuka.

In House Obuke D A 001
Organizacione obuke

Organizacione obuke su obuke koje su posebno prilagođene potrebama vaše organizacije. On mogu da se odvijaju:

 • na vašoj lokaciji (in-house obuke) ili
 • na drugoj prigodnoj lokaciji van vaših prostorija, koju ste smo mi ili vi prilagodili potrebama obuke.

Za ove obuke je karakteristično to da organizacija ima kontrolu nad strukturom kandidata koji učestvuju u obuci, bilo da je u pitanju jedan kandidat, članovi grupa ili tima jedne organizacije, sa ili bez učešća članova njihovih partnerskih i drugih organizacija.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što se vremenski okviri i lokacije mogu zakazati tako da se prilagode potrebama kandidata. Budući da ove obuke nisu otvorene, već se odnese na posebno izabrane kandidate, one mogu biti ciljane i posebno prilagođene potrebama specifičnih timova (u obimu koji program obuke dozvoljava; tzv. tailor-made pristup). Kandidati, najčešće članovi jednog ili više timova organizacije, mogu podeliti specifične probleme sa kojima se suočavaju u vezi sa temama koje obuke obrađuju, bez brige o poverljivim informacijama ili ugledu organizacije, a potencijalna bliskost i međusobno poznavanje kandidata može biti odlična osnova za napredno za učenje u timu.

Ove mogu povećati troškove puta i/ili smeštaja konsultant-predavača i/ili kandidata (u slučaju kada je obuka van prostorija organizacije), ali ne zahteva troškove puta i/ili smeštaja koje kandidati mogu imati ukoliko prisustvuju otvorenim obukama.

Obuke Na Daljinu D A 001
Obuke na daljinu (Distance learning)

Obuke na daljinu se odvijaju komuniciranjem putem Interneta i prilagođenje su radu u uslovima koji ne zahtevaju prisustvo kandidata u učionici.

Prednost ovih obuka je u tome što kandidatima pruža veliku slobodu po pitanju izbora okruženja za rad, jer im omogućava da obuku pohađaju i u slučaju kada nisu u mogućnosti da prisustvuju lokaciji na kojoj se odvijaju obuke koje zahtevaju unapred pripremljene učionice.

Materijali za rad tokom obuka

Svi relevantni materijali potrebni za rad tokom obuka obezbeđuje GSC i predaje se kandidatima tokom izvođenja obuke (u zavisnosti od programa obuke i karakteristike konkretnih materijala, oni se dostavljaju u celini, izvodu ili u segmentima, u štampanoj i/ili elektronskoj formi).

Evaluacija kompetencija i formalni ishodi obuka

Evaluacija rada kandidata se vrši tokom izvođenja obuke i tokom završnog testirana kandidata (putem evaluacije završnog testa, rezultata individualnih i/ili grupnih zadataka, usmene provere, i sl.), po šemi i programu u skladu sa izabranim nivoom obuke.

Kandidati za koje se u procesima evaluacije ustanovi da su ostvarili kompetencije izabranog nivoa obuke ostvaruju: 

 • sertifikat o pohađanju
 • sertifikat o ostvarenim kompetencijama,
 • saplement sertifikata sa opisom ostvarenih kompetencija.

Naknadna dostupnost sertifikata i radnih materijala

Po uspešno obavljenoj obuci svim kandidatima se omogućava kreiranje sopstvene korisničke stanice* na oficijelnom veb sajtu Global Standards Consortium-a, na kojoj su trajno dostupni:
 • materijali za rad tokom obuka
 • svi pripadajući sertifikati u elektronskoj formi

* kreiranje korisničke stranice nije obavezno. 

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.