fbpx

 

 

 

 

 

 

Obuke

 

 

Pojedinačni modularni treninzi sa personalnom sertifikacijom za implementatore, interne i eksterne auditore 

 

Otvorene i in-house obuke u zavisnosti od vaših potreba   

 

„Znanje je moć!” - Francis Bacon 

 

 

 

 

 

 

 

Standardi

ISO standardi u vezi sistema menadžmenta se fokusiraju na različita pitanja koja utiču na globalno poslovanje i pomažu organizacijama u nastojanju da poboljšaju svoje performanse. Oni određuju ponovljive korake koje organizacije svesno primenjuju da bi ostvarile svoje ciljeve i stvorile organizacionu kulturu kontinuiranog zalaganja u tome da se – bude bolji u svim aspektima poslovanja.

Bilo da se odnose na:

 • specifičnu disciplinu (kvalitet, zaštitu životne sredine, bezbednost informacija, i druge) i/ili su
 • specifični za određen sektor primene ili industrije (kao što je, na primer, standard ISO 13485 koji je zasnovan na standardu ISO 9001 i koji se bavi problemom sposobnosti organizacije da obezbeđuje medicinska sredstva i sa njima povezane usluge koje dosledno zadovoljavaju zahteve korisnika i primenljive zahteve propisa),

oni omogućavaju organizacijama da svoje poslovanje prilagode globalno prihvaćenoj i prepoznatoj praksi.

Obuke u vezi ISO standarda i sistema menadžmenta se odnose na sledeće standarde sistema menadžmenta:

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO 50001:2018, ISO 22000:2018, ISO 37001:2016, ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17025:2017, ISO 13485:2016, ISO 22716:2007, ISO/IEC 27701:2019,

kao i druge standarde, odnosno smernice, modele i okvire u vezi menadžmenta (uključujući: ISO 31000:2018, ISO/IEC 27005:2018, ISO 19001:2018, ISO/TS 22317:2015, ISO 21500:2012, ISO 21503:2017, i drugi). 

Nivoi obuke

U zavisnosti od Vaše potrebe, naše obuke su prilagođene različitim nivoima obuka, koji vam omogućuju da postepeno i na najbolji mogući način ostvarite potrebne kompetencije.

A – Osnove

A nivo obuka – Osnove – omogućava stvaranje postojanog, prilagodljivog i dugotrajnog razumevanja osnova relevantnog sistema menadžmenta i pripadajućih standarda.

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko želite:

 • da ostvarite razumevanje osnova relevantnog sistema menadžmenta i opštih zahteva relevantnog seta standarda;
 • da ostvarite razumevanje i praktičnu primenu principa, vokabulara, osnovnih koncepata i premisa na kojima se relevantni ISO standardi zasnivaju;
 • da steknete osnovu za dalji razvoj znanja i veština u izabranoj disciplini, ali i u oblasti sistema menadžmenta i ISO standarda uopšte.

Ko bira ovaj nivo obuke?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju top menadžment, menadžeri sistema menadžmenta i članovi tima za implementaciju i zaposleni koji učestvuju u internim proverama (auditima), kao i svi drugi zaposleni u organizaciji ili partneri organizacije koja je uvela ili planira da uvede sistem menadžmenta.

• Top menadžment

 

• Menadžeri sistema menadžmenta

 

• Članovi tima za implementaciju sistema menadžmenta

 

• Svi zaposleni u organizaciji i/ili partneri organizacije koja je uvela ili planira da uvede sistem menadžmenta

 

• Zaposleni u organizaciji koji učestvuju u internim proverama (auditima)

 

• Stručni eksterni konsultanti za uvođenje i unapređenje sistema menadžmenta

 

• Stručni eksterni proverivači (auditori) sistema menadžmenta

 

B – Implementator

B nivo obuka – Implementator (menadžer / specijalista za implementaciju) – omogućava sticanje ključnih znanja i veština u vezi praktične primene konkretnih rešenja tokom uspostavljanja, implementacije i održavanja relevantnih sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima pripadajućih standarda.

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko želite:

 • da se uz razumevanje sistema menadžmenta osposobite i za to da aktivno učestvujete u uspostavljanju rešenja prilagođenih određenim organizacijama – uključujući procese, procedure, zapise, odluke, politike i druga rešenja – bilo putem samostalnog ili timskog rada;
 • da se pripremite za poslove menadžera, konsultanta i/ili zaposlenog u okviru tima koji ima aktivno učestvuje u uspostavljanju i implementaciji sistema menadžmenta;
 • da se osposobite za to da implementirate uspostavljena rešenja i prilagodite ih potrebama odgovarajućeg dela ili sistema menadžmenta u celini;
 • da steknete znanja i veštine da Vašu organizaciju i/ili druge organizacije uskladite sa primenljivim zahtevima ISO standarda i pripremite ih za dalju sertifikaciju.

Ko bira ovaj nivo obuke?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju top menadžment, menadžeri sistema menadžmenta i članovi tima za implementaciju i zaposleni koji učestvuju u internim proverama (auditima), kao i svi drugi zaposleni u organizaciji ili partneri organizacije koja je uvela ili planira da uvede sistem menadžmenta.

• Top menadžment

 

• Menadžeri sistema menadžmenta

 

• Članovi tima za implementaciju sistema menadžmenta

 

• Svi zaposleni u organizaciji i/ili partneri organizacije koja je uvela ili planira da uvede sistem menadžmenta

 

• Zaposleni u organizaciji koji učestvuju u internim proverama (auditima)

 

• Stručni eksterni konsultanti za uvođenje i unapređenje sistema menadžmenta

 

• Stručni eksterni proverivači (auditori) sistema menadžmenta

 

C – Interni proverivač (auditor)

C nivo obuka – Interni proverivač (interni auditor) –  uz znanja u vezi zahteva relevantnog standarda, omogućava i sticanje ključnih znanja i veština za uspešnu pripremu i realizaciju provera (audita) organizacije, čime se omogućava dugotrajno održavanja željenih nivoa sistema menadžmenta. 

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko ste (ili očekujete da ćete biti) imenovani za menadžera, konsultanta i/ili zaposlenog u okviru tima koji ima (ili će imati) aktivno učestvovanje u procesima interne provere (audita) sistema menadžmenta.

Ukoliko želite:

 • da uz kompetencije potrebne za uspostavljanje i implementaciju sistema menadžmenta ostvarite i kompetencije potrebne za adekvatnu proveru sistema menadžmenta u Vašoj organizaciji – bilo u ulozi menadžera, internog konsultanta ili zaposlenog u okviru tima koji učestvuje u održavanju i unapređivanju sistema menadžmenta;
 • da se osposobite da za uspešno planiranje, realizovanje, kontrolu i unapređivanje provera u skladu sa relevantnim kriterijumima i dobrom praksom proveravanja (audita).

Ko bira ovaj nivo obuke?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju menadžeri sistema menadžmenta, članovi tima za implementaciju i zaposleni koji učestvuju u internim proverama (auditima), i stručni eksterni konsultanti za uvođenje, unapređenje ili proveru (audit) sistema menadžmenta.

• Top menadžment

 

• Menadžeri sistema menadžmenta

 

• Članovi tima za implementaciju sistema menadžmenta

 

• Svi zaposleni u organizaciji i/ili partneri organizacije koja je uvela ili planira da uvede sistem menadžmenta

 

• Zaposleni u organizaciji koji učestvuju u internim proverama (auditima)

 

• Stručni eksterni konsultanti za uvođenje i unapređenje sistema menadžmenta

 

• Stručni eksterni proverivači (auditori) sistema menadžmenta

 

D – Eksterni proverivač (auditor)

D nivo obuka – Eksterni proverivač (eksterni auditor) – je prilagođen potrebama proverivača (auditora)* koji vrše provere partnerskih i drugih organizacija** i omogućava sticanje ključnih znanja i veština za uspešno planiranje, realizovanje, kontrolu i unapređivanje provera u skladu sa relevantnim kriterijumima i dobrom praksom eksternih provera. 

* veoma često ove provere vrše vođe timova proverivača (auditora). 

** provera partnerskih organizacija spada u takozvane – provere druge strane – i po svojoj prirodi je eksternog karaktera. 

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko želite:

 • da uz kompetencije koje obuhvataju i prethodni nivoi obuka obuhvatite i znanja i veštine iz domena provera (audita) druge strane i
 • da uz to ostvarite i kompetencije koje Vam mogu omogućiti da obavljate aktivnosti vođe timova proverivača (auditora) u vezi relevantnog sistema menadžmenta, bilo da je to:
  • samo za potrebe Vaše organizacije,
  • sa ciljem da Vaša organizacije u sklopu njenih usluga proširi poslovanje i na pružanje konsultantskih usluga u vezi implementacije i provere sistema menadžmenta, ili
  • sa ciljem da Vašu karijeru usmerite u pravcu samostalnog stručnog konsultanta i/ili eksternog proverivača (auditora).

Ko bira ovaj nivo obuke?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju menadžeri sistema menadžmenta, članovi tima za implementaciju i zaposleni koji učestvuju u internim proverama (auditima), i stručni eksterni konsultanti za uvođenje, unapređenje ili proveru (audit) sistema menadžmenta.

• Top menadžment

 

• Menadžeri sistema menadžmenta

 

• Članovi tima za implementaciju sistema menadžmenta

 

• Svi zaposleni u organizaciji i/ili partneri organizacije koja je uvela ili planira da uvede sistem menadžmenta

 

• Zaposleni u organizaciji koji učestvuju u internim proverama (auditima)

 

• Stručni eksterni konsultanti za uvođenje i unapređenje sistema menadžmenta

 

• Stručni eksterni proverivači (auditori) sistema menadžmenta

 

Tranzicione obuke

Tranzicione obuke omogućavaju sticanje ključnih znanja i veština za uspešnu pripremu i realizaciju „tranzicije sistema menadžmenta“ tj. njegovog usklađivanja sa novim izdanjima pripadajućih standarda.

Kada izabrati ovaj nivo obuke?

Ukoliko želite:

 • da ostvarite razumevanje zahteva, koncepata, okvira i modela novih izdanja standarda, uz komparaciju sa starijim izdanjima standarda;
 • da steknete kompetencije koje će vam omogućiti da sisteme menadžmenta koji su bili usklađeni sa starijim izdanjima standarda efektivno i efikasno usaglasite sa zahtevima novih izdanja – bilo da je to za potrebe tranzicije sistema menadžmenta.

Ko bira ovaj nivo obuke?

U zavisnosti od toga da li je lični primarni cilj informisanje ili osposobljavanje, ovim obukama prisustvuju različite uloge i profili kandidata, koji uglavnom karakteriše iskustvo sa sistemima menadžmenta usklađenim sa ranijim izdanjima pripadajućih standarda.

Uslovi u kojima se obuke realizuju

Vi ste jedinstveni. Vaša organizacija je jedinstvena. Imajući to u vidu, obuke možemo održati u uslovima koje ćemo maksimalno prilagoditi vašim potrebama i vašoj pogodnosti, čime se ujedno i maksimiziraju ishodi učenja i treninga u okviru obuka. Izborom jedne ili kombinacijom nekoliko opcija navedenih u nastavku, izvođenje obuka se može realizovati sa karakteristikama i u okruženju koje vam najviše odgovara.

Individualne i grupne obuke

Individualne Obuke Icon D A 001
Individualne obuke

Individualne obuke se odvijaju u uslovima u kojima konsultant-predavača sa kandidatom radi – jedan na jedan.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što konsultant-predavač može da se u potpunosti fokusira na rad sa jednim kandidatom i, u obimu koji program obuke dozvoljava, dodatno pomogne kandidatu u razumevanju specifičnih problema sa kojima se može suočiti u svom radu.

Kandidat sa konsultantom-predavačem može diskutovati o specifičnim problemima sa kojima se kandidat suočavaju u vezi tema koje obuka obrađuje, bez brige o poverljivim informacijama i ličnom ili ugledu organizacije.

Grupne Obuke D A 001
Grupne obuke

Grupne obuke su prilagođene radu u malim grupama.

Prednost ove vrsta obuka u kojima veličina grupe nije ograničavajući faktor (budući da se radi u malim grupama) je u tome što se uz individualni uključuju i grupni rad, pri čemu konsultant-predavač i ostali kandidati, u obimu koji program obuke dozvoljava, razmenjuju svoja iskustva.

Tip obuka

Otvorene Obuke D A 001
Otvorene obuke (Public trainings)

Otvorene obuka su obuke koje se odvijaju u sklopu redovnih obuka GSC-a, koje blagovremeno objavljujemo u skladu sa redovnim i posebnim kalendarom obuka, u učionici na lokaciji koju GSC-u koristi specijalno za potrebe obuke.

Ovim obukama može da prisustvuje svaki kandidat – bilo da je u pitanju pojedinac ili je u pitanju više članova jedne ili više organizacija – na osnovu prethodno obavljene registracije.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što se odvijaju u specijalno prilagođenim za obuku kandidata, koje su izmeštene izvan organizacija prisutnih, čime se smanjuju eventualno ometanje koje se može desiti na radnom mestu kandidata, a što često ograničava efekte učenja. Ujedno, budući da je priroda ovih obuka primarno grupna i da kandidati često dolaze iz raznih organizacija, stvara se mogućnost umrežavanja i rada sa osobama koje imaju iskustvima iz srodnih ili drugih oblasti.

Otvorene obuke se blagovremeno najavljuju u GSC-ovom kalendaru obuka.

In House Obuke D A 001
Organizacione obuke

Organizacione obuke su obuke koje su posebno prilagođene potrebama vaše organizacije. On mogu da se odvijaju:

 • na vašoj lokaciji (in-house obuke) ili
 • na drugoj prigodnoj lokaciji van vaših prostorija, koju ste smo mi ili vi prilagodili potrebama obuke.

Za ove obuke je karakteristično to da organizacija ima kontrolu nad strukturom kandidata koji učestvuju u obuci, bilo da je u pitanju jedan kandidat, članovi grupa ili tima jedne organizacije, sa ili bez učešća članova njihovih partnerskih i drugih organizacija.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što se vremenski okviri i lokacije mogu zakazati tako da se prilagode potrebama kandidata. Budući da ove obuke nisu otvorene, već se odnese na posebno izabrane kandidate, one mogu biti ciljane i posebno prilagođene potrebama specifičnih timova (u obimu koji program obuke dozvoljava; tzv. tailor-made pristup). Kandidati, najčešće članovi jednog ili više timova organizacije, mogu podeliti specifične probleme sa kojima se suočavaju u vezi sa temama koje obuke obrađuju, bez brige o poverljivim informacijama ili ugledu organizacije, a potencijalna bliskost i međusobno poznavanje kandidata može biti odlična osnova za napredno za učenje u timu.

Ove mogu povećati troškove puta i/ili smeštaja konsultant-predavača i/ili kandidata (u slučaju kada je obuka van prostorija organizacije), ali ne zahteva troškove puta i/ili smeštaja koje kandidati mogu imati ukoliko prisustvuju otvorenim obukama.

Obuke Na Daljinu D A 001
Obuke na daljinu (Distance learning)

Obuke na daljinu se odvijaju komuniciranjem putem Interneta i prilagođenje su radu u uslovima koji ne zahtevaju prisustvo kandidata u učionici.

Prednost ovih obuka je u tome što kandidatima pruža veliku slobodu po pitanju izbora okruženja za rad, jer im omogućava da obuku pohađaju i u slučaju kada nisu u mogućnosti da prisustvuju lokaciji na kojoj se odvijaju obuke koje zahtevaju unapred pripremljene učionice.

Materijali za rad tokom obuka

Svi relevantni materijali potrebni za rad tokom obuka obezbeđuje GSC i predaje se kandidatima tokom izvođenja obuke (u zavisnosti od programa obuke i karakteristike konkretnih materijala, oni se dostavljaju u celini, izvodu ili u segmentima, u štampanoj i/ili elektronskoj formi).

Evaluacija kompetencija i formalni ishodi obuka

Evaluacija rada kandidata se vrši tokom izvođenja obuke i tokom završnog testirana kandidata (putem evaluacije završnog testa, rezultata individualnih i/ili grupnih zadataka, usmene provere, i sl.), po šemi i programu u skladu sa izabranim nivoom obuke.

Kandidati za koje se u procesima evaluacije ustanovi da su ostvarili kompetencije izabranog nivoa obuke ostvaruju: 

 • sertifikat o pohađanju
 • sertifikat o ostvarenim kompetencijama,
 • saplement sertifikata sa opisom ostvarenih kompetencija.

Naknadna dostupnost sertifikata i radnih materijala

Po uspešno obavljenoj obuci svim kandidatima se omogućava kreiranje sopstvene korisničke stanice* na oficijelnom veb sajtu Global Standards Consortium-a, na kojoj su trajno dostupni:
 • materijali za rad tokom obuka,
 • svi pripadajući sertifikati u elektronskoj formi.

* kreiranje korisničke stranice nije obavezno. 

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.