fbpx

 

 

 

 

 

 

Obuke

 

 

Pojedinačni modularni treninzi sa personalnom sertifikacijom za implementatore, interne i eksterne auditore 

 

Otvorene i in-house obuke u zavisnosti od vaših potreba   

 

„Znanje je moć!” - Francis Bacon 

 

 

 

 

 

 

 

Upravljanje otpadom

Svaki proizvođač otpada sa sobom nosi odgovornost u upravljanju otpadom koju obuhvataju i određene obaveze. 

Zakon o otpadu (Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010) jasno definiše između ostalog vrste i klasifikaciju otpada, planiranje upravljanja otpadom, subjekte upravljanja otpadom, kao i odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom.

Vlasnik otpada, odnosno operater, dužan je da klasifikuje otpad na propisan način i podnosi izveštaje Agenciji u skladu sa zakonom. Zakon o upravljanju otpadom predviđa novčanu kaznu od 1.500.000 do 3.000.000 dinara u slučaju da privredna društva i preduzeća ne obavljaju poslove u skladu sa planom upravljanja otpadom. U kaznene mere spada i zabrana obavljanja određene privredne delatnosti, a odgovornom licu i zabrana vršenja dužnosti do deset godina.

 

Zašto izabrati obuke u vezi upravljanja otpadom i zaštite životne sredine?

Ukoliko želite:

 • da ostvarite kompetencije koje će vam omogućiti da postupate u skladu sa "dobrom praksom", kroz uvođenje sistema upravljanja otpadom 
 • da ostvarite razumevanje i osposobite se za upotrebu opšti termina iz domena upravljanja otpadom
 • da ostvarite razumevanje principa upravljanja otpadom i osposobite se da te principe primenjujete u realnoj praksi
 • da se upoznate sa zahtevima relevantnih zakona i propisa, uključujući obaveze generatora otpada u odnosu na utvrđivanje karaktera otpada i izveštavanje
 • da steknete čitav niz dodatnih kompetencija u vezi: metoda tj. načina sakupljanja, skladištenja i obeležavanja otpada, klasifikacije i kategorizacija otpada (uključujući to – kako se ono vrši, ko je za to ovlašćen i koji su očekivani rezultati tih aktivnosti), edukaciju zaposlenih, dokumentacije u vezi kretanju otpada, izveštavanja o otpadu (uključujući obaveze izveštavanja prema ovlašćnim organima) – i ostalih oblasti koje će vam omogućiti da stečena znanja i veštine primenite u realnoj praksi.

 

Kome su obuke namenjene?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju menadžeri i zaposleni u organizacijama koje su vlasnici otpada, u komunalnim preduzećima, preduzećima u kojim se generišu svi relevantni tipovi otpada, kao i sva ostala fizička i/ili pravna lica koja žele da se upoznaju sa odgovornostima i obavezama u upravljanju otpadomMenadžeri i zaposleni u oraganizacijama koje su vlasnici otpada, u komunalnim preduzećima, preduzećima u kojim se generišu svi relevantni tipovi otpada, kao i sva ostala fizička i/ili pravna lica koja žele da se upoznaju sa odgovornostima i obavezama u upravljanju otpadom.

• Vlasnicima otpada

 

• Komunalnim preduzećima

 

• Preduzećima u kojim se generišu svi relevantni tipovi otpada

 

• Svim ostalim fizičkim i/ili pravnim licima koja žele da se upoznaju sa odgovornostima i obavezama u upravljanju otpadom

 

 

Uslovi u kojima se obuke realizuju

Vi ste jedinstveni. Vaša organizacija je jedinstvena. Imajući to u vidu, obuke možemo održati u uslovima koje ćemo maksimalno prilagoditi vašim potrebama i vašoj pogodnosti, čime se ujedno i maksimiziraju ishodi učenja i treninga u okviru obuka. Izborom jedne ili kombinacijom nekoliko opcija navedenih u nastavku, izvođenje obuka se može realizovati sa karakteristikama i u okruženju koje vam najviše odgovara.

Individualne i grupne obuke

Individualne Obuke Icon D A 001
Individualne obuke

Individualne obuke se odvijaju u uslovima u kojima konsultant-predavača sa kandidatom radi – jedan na jedan.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što konsultant-predavač može da se u potpunosti fokusira na rad sa jednim kandidatom i, u obimu koji program obuke dozvoljava, dodatno pomogne kandidatu u razumevanju specifičnih problema sa kojima se može suočiti u svom radu.

Kandidat sa konsultantom-predavačem može diskutovati o specifičnim problemima sa kojima se kandidat suočavaju u vezi tema koje obuka obrađuje, bez brige o poverljivim informacijama i ličnom ili ugledu organizacije.

Grupne Obuke D A 001
Grupne obuke

Grupne obuke su prilagođene radu u malim grupama.

Prednost ove vrsta obuka u kojima veličina grupe nije ograničavajući faktor (budući da se radi u malim grupama) je u tome što se uz individualni uključuju i grupni rad, pri čemu konsultant-predavač i ostali kandidati, u obimu koji program obuke dozvoljava, razmenjuju svoja iskustva.

Tip obuka

Otvorene Obuke D A 001
Otvorene obuke (Public trainings)

Otvorene obuka su obuke koje se odvijaju u sklopu redovnih obuka GSC-a, koje blagovremeno objavljujemo u skladu sa redovnim i posebnim kalendarom obuka, u učionici na lokaciji koju GSC-u koristi specijalno za potrebe obuke.

Ovim obukama može da prisustvuje svaki kandidat – bilo da je u pitanju pojedinac ili je u pitanju više članova jedne ili više organizacija – na osnovu prethodno obavljene registracije.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što se odvijaju u specijalno prilagođenim za obuku kandidata, koje su izmeštene izvan organizacija prisutnih, čime se smanjuju eventualno ometanje koje se može desiti na radnom mestu kandidata, a što često ograničava efekte učenja. Ujedno, budući da je priroda ovih obuka primarno grupna i da kandidati često dolaze iz raznih organizacija, stvara se mogućnost umrežavanja i rada sa osobama koje imaju iskustvima iz srodnih ili drugih oblasti.

Otvorene obuke se blagovremeno najavljuju u GSC-ovom kalendaru obuka.

In House Obuke D A 001
Organizacione obuke

Organizacione obuke su obuke koje su posebno prilagođene potrebama vaše organizacije. On mogu da se odvijaju:

 • na vašoj lokaciji (in-house obuke) ili
 • na drugoj prigodnoj lokaciji van vaših prostorija, koju ste smo mi ili vi prilagodili potrebama obuke.

Za ove obuke je karakteristično to da organizacija ima kontrolu nad strukturom kandidata koji učestvuju u obuci, bilo da je u pitanju jedan kandidat, članovi grupa ili tima jedne organizacije, sa ili bez učešća članova njihovih partnerskih i drugih organizacija.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što se vremenski okviri i lokacije mogu zakazati tako da se prilagode potrebama kandidata. Budući da ove obuke nisu otvorene, već se odnese na posebno izabrane kandidate, one mogu biti ciljane i posebno prilagođene potrebama specifičnih timova (u obimu koji program obuke dozvoljava; tzv. tailor-made pristup). Kandidati, najčešće članovi jednog ili više timova organizacije, mogu podeliti specifične probleme sa kojima se suočavaju u vezi sa temama koje obuke obrađuju, bez brige o poverljivim informacijama ili ugledu organizacije, a potencijalna bliskost i međusobno poznavanje kandidata može biti odlična osnova za napredno za učenje u timu.

Ove mogu povećati troškove puta i/ili smeštaja konsultant-predavača i/ili kandidata (u slučaju kada je obuka van prostorija organizacije), ali ne zahteva troškove puta i/ili smeštaja koje kandidati mogu imati ukoliko prisustvuju otvorenim obukama.

Obuke Na Daljinu D A 001
Obuke na daljinu (Distance learning)

Obuke na daljinu se odvijaju komuniciranjem putem Interneta i prilagođenje su radu u uslovima koji ne zahtevaju prisustvo kandidata u učionici.

Prednost ovih obuka je u tome što kandidatima pruža veliku slobodu po pitanju izbora okruženja za rad, jer im omogućava da obuku pohađaju i u slučaju kada nisu u mogućnosti da prisustvuju lokaciji na kojoj se odvijaju obuke koje zahtevaju unapred pripremljene učionice.

Materijali za rad tokom obuka

Svi relevantni materijali potrebni za rad tokom obuka obezbeđuje GSC i predaje se kandidatima tokom izvođenja obuke (u zavisnosti od programa obuke i karakteristike konkretnih materijala, oni se dostavljaju u celini, izvodu ili u segmentima, u štampanoj i/ili elektronskoj formi).

Evaluacija kompetencija i formalni ishodi obuka

Evaluacija rada kandidata se vrši tokom izvođenja obuke i tokom završnog testirana kandidata (putem evaluacije završnog testa, rezultata individualnih i/ili grupnih zadataka, usmene provere, i sl.), po šemi i programu u skladu sa izabranim nivoom obuke.

Kandidati za koje se u procesima evaluacije ustanovi da su ostvarili kompetencije izabranog nivoa obuke ostvaruju: 

 • sertifikat o pohađanju
 • sertifikat o ostvarenim kompetencijama,
 • saplement sertifikata sa opisom ostvarenih kompetencija.

Naknadna dostupnost sertifikata i radnih materijala

Po uspešno obavljenoj obuci svim kandidatima se omogućava kreiranje sopstvene korisničke stanice* na oficijelnom veb sajtu Global Standards Consortium-a, na kojoj su trajno dostupni:
 • materijali za rad tokom obuka
 • svi pripadajući sertifikati u elektronskoj formi

* kreiranje korisničke stranice nije obavezno. 

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.